Sesja Rady Gminy Sztutowo – 06 październik (sesja zdalna)


06 października 2020 roku (wtorek) o godz. 09.00 w trybie zdalnym odbędzie się XX Sesja Rady Gminy Sztutowo.

Szczegóły obrad w rozwinięciu.

 


 

Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.2020, poz.713 ze zmianami ) oraz art.15 zzx ust.1 i ust.2 ustawy  dnia 31 marca 2020r, o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r, poz.568) zwołuję :

XX SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO
na dzień 06 października 2020r na  godz. 9.00
która odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek obrad sesji.

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sztutowo za I półrocze 2020r.
  a)  odczytanie Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Sztutowo informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku.
  b)  przyjęcie z wykonania budżetu Gminy Sztutowo za I półrocze 2020r.
 4.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy Sztutowo do  sprawy opracowania projektu nowego Statutu Gminy Sztutowo.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sztutowo.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sztutowo.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kąty Rybackie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Gminy Sztutowo.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego należnego od osób fizycznych w drodze inkasa , określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2020 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2020-2023.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości gruntowej nr 72/1 położonej w Groszkowie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości gruntowej części działki nr 491 położonej w Kątach Rybackich.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości gruntowej części działki nr 491 oraz działki nr 492 położonych w Kątach Rybackich.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości gruntowej części działki nr 769/2 położonej w Kątach Rybackich.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sztutowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 467 o pow. 0,1300 ha obręb Kąty Rybackie, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr GD2M/00063711/2 Sądu Rejonowego w Malborku, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim.
 18. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
dr Marcin Owsiński

 
Twój adres IP to:   100.26.176.111
Twój HOST to:   ec2-100-26-176-111.compute-1.amazonaws.com

 

Dodaj komentarz

Pola wymagane, sa oznaczone symbolem *

*

code