Sesja Rady Gminy Sztutowo – 14 wrzesień


14 września 2021 roku (wtorek) o godz. 08.00 w sali narad Urzędu Gminy w Sztutowie odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Sztutowo.

Szczegóły obrad w rozwinięciu.

 Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz.1372 ze zmianami) zwołuję:

XXXVII SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO
na dzień 14 września 2021r. na godz.8.00
która odbędzie się w Urzędzie Gminy w Sztutowie
(sala narad – pok. Nr 1 – parter)

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Zgłaszanie wniosków formalnych (interpelacja, zapytanie, wniosek).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sztutowo.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sztutowo za I półrocze 2021 roku – odczytanie Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Sztutowo informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Sztutowo na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2021-2024.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/171/2005 Rady Gminy Sztutowo z dnia 15 marca 2005r w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIII/135/2019 z dnia 19 grudnia 2019r w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
  opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od
  opłat, jak również trybu ich pobierania.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu zmian do Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
  ścieków.
 14. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
 15. Sprawozdanie działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
 16. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
dr Marcin Owsiński

 
Twój adres IP to:   100.26.176.111
Twój HOST to:   ec2-100-26-176-111.compute-1.amazonaws.com

 

Dodaj komentarz

Pola wymagane, sa oznaczone symbolem *

*

code