Sesja Rady Gminy Sztutowo – 15 grudzień


15 grudnia 2023 roku (piątek) o godz. 08.00 w sali narad Urzędu Gminy w Sztutowie odbędzie się LVIII Sesja Rady Gminy Sztutowo.

Szczegóły obrad w rozwinięciu.
 

 

 

 
 

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 40 ze zmianami) zwołuję:

LVIII SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO
na dzień 15 grudnia 2023r. na godz. 8.00
która odbędzie się w Urzędzie Gminy w Sztutowie
(sala narad – pok. Nr 1 – parter)

Proponowany porządek obrad sesji :

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Zgłaszanie wniosków formalnych (interpelacja, zapytanie).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej tj. działki nr 380 o pow. 0,0430 ha, położonej w obrębie Sztutowo.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej tj. działki nr 324/5 o pow. 0,0167 ha, położonej w obrębie Kąty Rybackie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej położonej w Sztutowie, stanowiącej działkę Nr 327/5 o pow. 532 m2, dla której Sąd Rejonowy w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi Księgę Wieczystą nr GD2M/00045099/3
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Sztutowo środków finansowych do Przedsiębiorstwa Komunalnego „Mierzeja” Spółka z o.o. w Stegnie oraz upoważnienia Wójta Gminy Sztutowo do złożenia w imieniu Gminy Sztutowo oświadczenia o objęciu nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Komunalnego „Mierzeja” Spółka z o.o. w Stegnie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sztutowo.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztutowie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2024-2028.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024- 2028.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2024-2028.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/613/2023 Rady Gminy Sztutowo z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/609/2023 Rady Gminy Sztutowo z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na nieruchomościach zamieszkałych, mieszanych i niezamieszkałych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIX/505/2023 Rady Gminy Sztutowo z dnia 17 stycznia 2023r w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Pomorze Gdańskie spółka ograniczoną odpowiedzialnością.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN -Pomorze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa -KZN Pomorze sp. z o. o z siedzibą w Malborku,
 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Sztutowo na 2023 rok.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2023-2026.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sztutowo na 2024 rok.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu.
 24. Odczytanie Uchwały Nr 204/g283/p/III/23 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 5 grudnia 2023r w sprawie opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2024-2027.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2024-2027.
 26. Odczytanie Uchwały Nr 205/g283/p/III/23 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 5 grudnia 2023r w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Sztutowo na 2024 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sztutowo na 2024 rok.
 28. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Sztutowo w okresie pomiędzy sesjami.
 29. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Sztutowo w okresie pomiędzy sesjami.
 30. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
dr Marcin Owsiński

 
Twój adres IP to:   44.210.77.73
Twój HOST to:   ec2-44-210-77-73.compute-1.amazonaws.com

 

Dodaj komentarz

Pola wymagane, sa oznaczone symbolem *

*

code