Sesja Rady Gminy Sztutowo – 27 październik


27 października 2022 roku (czwartek) o godz. 09.00 w sali narad Urzędu Gminy w Sztutowie odbędzie się XLV Sesja Rady Gminy Sztutowo.

Szczegóły obrad w rozwinięciu.
 

 

 

 
 

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 55 ze zmianami) zwołuję:

XLV SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO
na dzień 27 października 2022r. na godz. 9.00
która odbędzie się w Urzędzie Gminy w Sztutowie
(sala narad – pok. Nr 1 – parter)

Proponowany porządek obrad sesji :

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo z dnia 29 września 2022r.
 4. Zgłaszanie wniosków formalnych (interpelacja, zapytanie, wniosek).
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022 Szkoły Podstawowej im. Pamięci Ofiar Stutthofu w Sztutowie w tym o wynikach egzaminów oraz realizacji nadzoru pedagogicznego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/100/2019 Rady Gminy Sztutowo z dnia 23 września 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sztutowo.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania zniżki godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkole, obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga, pedagoga specjalnego, logopedy, psychologa zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Sztutowo oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących
  w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/339/2014 Rady Gminy Sztutowo z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w przedszkolach publicznych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sztutowo na 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sztutowo.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2022 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo
  na lata 2022-2025.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sztutowo.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie przez Gminę Sztutowo w drodze umowy darowizny prawa własności nieruchomości tj. działki nr 394/4 o pow. 1,4372 ha, położonej obręb Sztutowo, dla której Sąd Rejonowy w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD2M/00047541/1 na rzecz Muzeum Stutthof w Sztutowie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sztutowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 97/1 o pow. 0,1390 ha obręb Sztutowo, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr GD2M/00051519/9 Sądu Rejonowego w Malborku, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sztutowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 68/4 o pow. 0,0474 ha obręb Sztutowo, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr GD2M/00055520/7 Sądu Rejonowego w Malborku, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim.
 17. Informacja Wójta Gminy Sztutowo o oświadczeniach majątkowych złożonych przez Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych do dnia 30 kwietnia 2022 roku .
 18. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
 19. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Sztutowo o oświadczeniach majątkowych złożonych przez Radnych do 30 kwietnia 2022 roku oraz informacja Wojewody Pomorskiego o oświadczeniach majątkowych złożonych przez Wójta Gminy Sztutowo oraz Przewodniczącego Rady Gminy Sztutowo.
 20. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
 21. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
dr Marcin Owsiński

 
Twój adres IP to:   100.26.176.111
Twój HOST to:   ec2-100-26-176-111.compute-1.amazonaws.com

 

Dodaj komentarz

Pola wymagane, sa oznaczone symbolem *

*

code