Sesja Rady Gminy Sztutowo – 29 luty


29 lutego 2024 roku (czwartek) o godz. 08.00 w sali narad Urzędu Gminy w Sztutowie odbędzie się LX Sesja Rady Gminy Sztutowo.

Szczegóły obrad w rozwinięciu.
 

 

 

 
 

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 40 ze zmianami) zwołuję:

LX SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO
na dzień 29 lutego 2024r. na godz. 8.00
która odbędzie się w Urzędzie Gminy w Sztutowie
(sala narad – pok. Nr 1 – parter)

Proponowany porządek obrad sesji :

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Zgłaszanie wniosków formalnych (interpelacja, zapytanie).
 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli poczatkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Sztutowo na 2024 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sztutowo na 2024 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych: Kąty Rybackie, Kobyla Kępa, Łaszka, Sztutowo, Groszkowo.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sztutowo.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sztutowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 394/3 o pow. 2,3205 ha obręb Sztutowo, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr GD2M/00047541/1 Sądu Rejonowego w Malborku, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sztutowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 394/4 o pow. 1,4372 ha obręb Sztutowo, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr GD2M/00047541/1 Sądu Rejonowego w Malborku, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sztutowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 382/160 o pow. 0,0177 ha obręb Sztutowo, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr GD2M/00049191/6 Sądu Rejonowego w Malborku, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Sztutowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Sztutowo a Gminą Miasta Gdańska w przedmiocie powierzenia Gminie Miasta Gdańska realizacji zadań publicznych z zakresu promowania aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj” w latach: 2024, 2025 i 2026.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sztutowo za 2023 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia współpracy Gminy Sztutowo z Gmina Stegna w celu realizacji projektu pn . „ EKO MIERZEJA – Innowacyjne kosze Uliczne Na Mierzei Wiślanej ” .
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sztutowo na 2024 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2024-2027.
 19. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Sztutowo w okresie pomiędzy sesjami.
 20. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Sztutowo w okresie pomiędzy sesjami.
 21. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
dr Marcin Owsiński

 
Twój adres IP to:   3.227.240.72
Twój HOST to:   ec2-3-227-240-72.compute-1.amazonaws.com

 

Dodaj komentarz

Pola wymagane, sa oznaczone symbolem *

*

code