Sesja Rady Gminy Sztutowo – 16 czerwiec


16 czerwca 2023 roku (piątek) o godz. 08.00 w sali narad Urzędu Gminy w Sztutowie odbędzie się LIII Sesja Rady Gminy Sztutowo.

Szczegóły obrad w rozwinięciu.
 

 

 

 
 

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 55 ze zmianami) zwołuję:

LIII SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO
na dzień 16 czerwca 2023r. na godz. 8.00
która odbędzie się w Urzędzie Gminy w Sztutowie
(sala narad – pok. Nr 1 – parter)

Proponowany porządek obrad sesji :

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Zgłaszanie wniosków formalnych (interpelacja, zapytanie).
 5. Informacja na temat ładu i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa na terenie Gminy Sztutowo.
 6. Informacja na temat przygotowania Gminy Sztutowo do sezonu letniego 2023 r.
 7. Debata nad Raportem o stanie Gminy Sztutowo za 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sztutowo wotum zaufania.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok.
  a) odczytanie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Sztutowo za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i objaśnieniami .
  b) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztutowo w sprawie wykonania budżetu Gminy za 2022 rok.
  c) odczytanie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztutowo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sztutowo z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sztutowo z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Sztutowo na 2023 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2023-2026.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sztutowo.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sztutowo za 2022 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/67/2015 Rady Gminy Sztutowo z dnia 14 maja 2015r w sprawie przystąpienia Gminy Sztutowo do Żuławskiej Grupy Działania.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczanie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących klub dziecięce na terenie Gminy Sztutowo.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy na okres 3 lat części nieruchomości działki Nr 357/41 położonej w Sztutowie.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy na okres 3 lat części nieruchomości działki Nr 357/41 położonej w Sztutowie.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy na okres 3 lat części nieruchomości działki Nr 38/14 położonej w Grochowie Trzecim.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy na okres 3 lat części nieruchomości działki Nr 316/8 położonej w Sztutowie.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy na okres 3 lat części nieruchomości działki Nr 491 położonej w Kątach Rybackich.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy na okres 3 lat części nieruchomości pomieszczenia gospodarczego o pow. 33 m 2 w Sztutowie ul. Zalewowa 10 D.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy na okres 3 lat części nieruchomości działki Nr 382/162 położonej w Sztutowie
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy na okres 3 lat części nieruchomości działki nr 311/3 położonej w Sztutowie.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy na okres 3 lat części nieruchomości działki Nr 382/162 położonej w Sztutowie.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy na okres 3 lat części nieruchomości działki nr 769/2 położonej w Kątach Rybackich.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy na okres 3 lat części nieruchomości działki nr 332/7 położonej w Sztutowie.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy na okres 3 lat części nieruchomości działki nr 491 i działki nr 492 położonej w Kątach Rybackich.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy na okres 3 lat części nieruchomości działki nr 198/1 położonej w Łaszce.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy na okres 3 lat części nieruchomości działki nr 198/1 położonej w Łaszce.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy na okres 3 lat części nieruchomości działki nr 198/1 położonej w Łaszce.
 33. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy na okres 3 lat części nieruchomości działki nr 341/16 położonej w Sztutowie.
 34. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Sztutowo środków finansowych do Centralnego Wodociągu Żuławskiego Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim oraz upoważnienia Wójta Gminy Sztutowo do złożenia w imieniu Gminy Sztutowo oświadczenia o objęciu nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Centralnego Wodociągu Żuławskiego Spółki z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim.
 35. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
 36. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
 37. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
dr Marcin Owsiński

 
Twój adres IP to:   44.200.117.166
Twój HOST to:   ec2-44-200-117-166.compute-1.amazonaws.com

 

Dodaj komentarz

Pola wymagane, sa oznaczone symbolem *

*

code