Sesja Rady Gminy Sztutowo – 17 luty (sesja zdalna)


17 lutego 2022 roku (czwartek) o godz. 08.00 w trybie zdalnym odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy Sztutowo.

Szczegóły obrad w rozwinięciu.

 

 

 
 

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz.1372 ze zmianami) zwołuję:

XXXVI SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO
na dzień 17 lutego 2022r. na godz. 8.00,
która odbędzie się w trybie zdalnym

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z sesji Rady Gminy Sztutowo z dnia 23 grudnia 2021 r. oraz z dnia 24 stycznia 2022 r.
 4. Zgłaszanie wniosków formalnych (interpelacja, zapytanie, wniosek).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztutowie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztutowie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Sztutowo na lata 2022-2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych dla Gminy Sztutowo na lata 2021-2023 stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXII/238/2020 Rady Gminy Sztutowo z dnia 30 listopada 2020 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 15 lat części nieruchomości zabudowanej położonej w Sztutowie przy ul. Kanałowej 7 oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na mienie gminne nieruchomości – działki nr 198/1 o pow. 0,0166 ha położonej w miejscowości Kąty Rybackie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę nr 77/20 położonej w Sztutowie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sztutowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 357/40 o pow. 0,7446 ha obręb Sztutowo, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr GD2M/00045099/3 Sądu Rejonowego w Malborku, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy, na okres 3 lat, nieruchomości zabudowanej, położonej w Groszkowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 73/2.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/331/2018 Rady Gminy Sztutowo z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sztutowo w latach 2018-2022”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Sztutowo na 2022 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Sztutowo na 2022 rok.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2022-2025.
 20. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie od 23 grudnia 2021 r. do 17 lutego 2022 r.
 21. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie od 23 grudnia 2021 r. do 17 lutego 2022 r.
 22. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
dr Marcin Owsiński

 
Twój adres IP to:   100.26.176.111
Twój HOST to:   ec2-100-26-176-111.compute-1.amazonaws.com

 

Dodaj komentarz

Pola wymagane, sa oznaczone symbolem *

*

code