Sesja Rady Gminy Sztutowo – 20 czerwiec


20 czerwca 2024 roku (czwartek) o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy w Sztutowie odbędzie się III Sesja Rady Gminy Sztutowo.

Szczegóły obrad w rozwinięciu.
 

 

 

 
 

Na podstawie art.20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 609 ze zmianami) zwołuję:

III SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO
na dzień 20 czerwca 2024r. na godz. 12.00
która odbędzie się w Urzędzie Gminy w Sztutowie
(sala narad – pok. Nr 1 – parter)

Proponowany porządek obrad sesji :

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Wystąpienie zaproszonych gości: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sztutowie.
 5. Zgłaszanie wniosków formalnych ( interpelacja, zapytanie).
 6. Debata nad Raportem o stanie Gminy Sztutowo za 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sztutowo wotum zaufania.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok.
  a) odczytanie Uchwały Nr 070/g283/R/III/24 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 9 kwietnia 2024r w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Sztutowo za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.
  b) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztutowo w sprawie wykonania budżetu Gminy Sztutowo za 2023 rok.
  c) odczytanie Uchwały Nr 095/g283/A/III/24 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 8 maja 2024r w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztutowo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sztutowo z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sztutowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2023 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sztutowo na rok 2024.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2024-2027.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy Sztutowo do reprezentacji w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy Sztutowo do reprezentacji w Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregion Bałtyk.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Kątach Rybackich.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łaszce, dla której Sąd Rejonowy w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi Księgę Wieczystą Nr GD2M/00054703/7.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Sztutowo.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kąty Rybackie.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/474/2022 Rady Gminy Sztutowo z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kobyla Kępa.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie uznania terenu za park gminny i nadania mu nazwy.
 21. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie pomiędzy sesjami.
 22. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie pomiędzy sesjami.
 23. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
dr Marcin Owsiński

 
Twój adres IP to:   100.26.176.111
Twój HOST to:   ec2-100-26-176-111.compute-1.amazonaws.com

 

Dodaj komentarz

Pola wymagane, sa oznaczone symbolem *

*

code