Sesja Rady Gminy Sztutowo – 20 listopad


20 listopada 2023 roku (poniedziałek) o godz. 08.00 w sali narad Urzędu Gminy w Sztutowie odbędzie się LVII Sesja Rady Gminy Sztutowo.

Szczegóły obrad w rozwinięciu.
 

 

 

 
 

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 40 ze zmianami) zwołuję:

LVII SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO
na dzień 20 listopada 2023r. na godz. 8.00
która odbędzie się w Urzędzie Gminy w Sztutowie
(sala narad – pok. Nr 1 – parter)

Proponowany porządek obrad sesji :

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Zgłaszanie wniosków formalnych (interpelacja, zapytanie).
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023 Szkoły Podstawowej im. Pamięci Ofiar Stutthofu w Sztutowie w tym wyników egzaminów oraz realizacji nadzoru pedagogicznego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sztutowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. 2023 poz. 571 ze zm.) na rok 2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Graniczna.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2024 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sztutowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 357/40 o pow. 0,7446 ha obręb Sztutowo, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr GD2M/00045099/3 Sądu Rejonowego w Malborku, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listu otwartego do władz Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego terenów byłego obozu koncentracyjnego Stutthof pozostających w zarządzie Gminy Sztutowo.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Sztutowo na 2023 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2023- 2026.
 14. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Sztutowo w okresie pomiędzy sesjami.
 15. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Sztutowo w okresie pomiędzy sesjami.
 16. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
dr Marcin Owsiński

 
Twój adres IP to:   3.230.154.90
Twój HOST to:   ec2-3-230-154-90.compute-1.amazonaws.com

 

Dodaj komentarz

Pola wymagane, sa oznaczone symbolem *

*

code