Sesja Rady Gminy Sztutowo – 23 grudzień (sesja zdalna)


23 grudnia 2021 roku (czwartek) o godz. 09.00 w trybie zdalnym odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy Sztutowo.

Szczegóły obrad w rozwinięciu.

 

 

 
 

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz.1372 ze zmianami) zwołuję:

XXXIV SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO
na dzień 23 grudnia 2021r. na godz. 9.00,
która odbędzie się w trybie zdalnym

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Zgłaszanie wniosków formalnych (interpelacja, zapytanie, wniosek).
 5. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Sztutowo wyników kontroli dotyczącej sposobu przeprowadzenia przetargu na odpady komunalne
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Sztutowo na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2021-2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie do realizacji w 2022 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Sztutowo na dofinansowanie do kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na obszarze Gminy Sztutowo.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na nieruchomościach zamieszkałych , mieszanych i niezamieszkałych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2022-2025 – odczytanie Uchwały Nr 204/g283/F/II/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 29 listopada 2021 r w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy Sztutowo na lata 2022-2025.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Sztutowo na 2022 rok – odczytanie Uchwały Nr 205/g283/P/II/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 29 listopada 2021r2021 r w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Sztutowo na 2002 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sztutowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 356/42 o pow. 0,0453 ha obręb Sztutowo , dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr GD2M/00047732/7 Sądu Rejonowego w Malborku, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sztutowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 356/37 o pow. 0,2435 ha obręb Sztutowo , dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr GD2M/00045506/0 Sądu Rejonowego w Malborku, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sztutowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 356/43 o pow. 0,0503 ha obręb Sztutowo , dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr GD2M/00049187/5 Sądu Rejonowego w Malborku, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sztutowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 356/46 o pow. 0,6520 ha obręb Sztutowo , dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr GD2M/00049187/5 Sądu Rejonowego w Malborku, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy na okres 5 lat nieruchomości tj. działki nr 195/11 obręb Sztutowo o pow. 0,0934 ha oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości tj. części działki nr 198/5 obręb Sztutowo na okres 3 lat.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości tj. części działki nr 198/5 obręb Sztutowo na okres 3 lat.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy na okres 4 lat części nieruchomości tj. części działki nr 320/6 obręb Sztutowo. oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 23. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
 24. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
 25. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
dr Marcin Owsiński

 
Twój adres IP to:   44.222.64.76
Twój HOST to:   ec2-44-222-64-76.compute-1.amazonaws.com

 

Dodaj komentarz

Pola wymagane, sa oznaczone symbolem *

*

code