Sesja Rady Gminy Sztutowo – 26 listopad (sesja zdalna)


26 listopada 2021 roku (piątek) o godz. 08.00 w trybie zdalnym odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy Sztutowo.

Szczegóły obrad w rozwinięciu.

 

 

 
 

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz.1372 ze zmianami) zwołuję:

XXXIII SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO
na dzień 26 listopada 2021r. na godz. 8.00,
która odbędzie się w trybie zdalnym

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Zgłaszanie wniosków formalnych (interpelacja, zapytanie, wniosek).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę nr 30 położonej w obrębie Kobyla Kępa.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na mienie gminne nieruchomości – działki nr 233/2 o pow. 0,0876 ha położonej w miejscowości Kąty Rybackie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na mienie gminne nieruchomości – działki nr 233/1 o pow. 0,0310 ha położonej w miejscowości Kąty Rybackie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na mienie gminne nieruchomości – działki nr 232/1 o pow. 0,0354 ha położonej w miejscowości Kąty Rybackie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na mienie gminne nieruchomości – działki nr 231/1 o pow. 0,0506 ha położonej w miejscowości Kąty Rybackie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą umowy najmu nieruchomości- części pomieszczenia socjalnego w budynku zlokalizowanym w porcie w Kątach Rybackich ul. Rybacka 64 A na okres 1 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości tj. działki nr 718/8 położonej w Grochowie Drugim obręb Sztutowo na okres 3 lat .
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sztutowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 167/5 o pow. 1,1613 ha obręb Sztutowo, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr GD2M/00050802/3 Sądu Rejonowego w Malborku , IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sztutowo.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sztutowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( t.j. Dz. z 2020, poz. 1057 z późn. zm.)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na nieruchomościach zamieszkałych, mieszanych i niezamieszkałych .
 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet radnych i sołtysów oraz zwrot kosztów podróży służbowych radnym gminy.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Gminy Sztutowo.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2021.
 22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Sztutowo na 2021 rok.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na
  lata 2021-2024.
 24. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
 25. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
 26. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
dr Marcin Owsiński

 

 • 26 listopada 2021

  Mam nadzieję ze Pan radny Igor Rudziński zrzeknie się swojej podwyżki na rzecz jakiejs akcji badz zbiorki charytatywnej. Bo w innym przypadku to byl by wielkim hipokryta.

  Odpowiedz
Twój adres IP to:   3.239.76.25
Twój HOST to:   ec2-3-239-76-25.compute-1.amazonaws.com

 

Dodaj komentarz

Pola wymagane, sa oznaczone symbolem *

*

code