Sesja Rady Gminy Sztutowo – 28 marzec


28 marca 2022 roku (poniedziałek) o godz. 08.00 w sali narad Urzędu Gminy w Sztutowie odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Gminy Sztutowo.

Szczegóły obrad w rozwinięciu.
 

 

 

 
 

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 55 ze zmianami) zwołuję:

XXXVIII SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO
na dzień 28 marca 2022r. na godz. 8.00
która odbędzie się w Urzędzie Gminy w Sztutowie
(sala narad – pok. Nr 1 – parter)

Proponowany porządek obrad sesji :

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z obrad sesji Rady Gminy z dnia 17 lutego 2022r oraz z dnia 01 marca 2022r.
 4. Zgłaszanie wniosków formalnych (interpelacja, zapytanie, wniosek).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Sztutowo na lata 2022-2030.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sztutowo na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2022-2025.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sztutowo w 2022 roku”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Sztutowo za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu i ćwiczeniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną, Gminę Sztutowo lub inne uprawnione podmioty.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie za 2021rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie za 2022 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sztutowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 367 o pow. 0,1132 ha obręb Sztutowo, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr GD2M/00045099/3 Sądu Rejonowego w Malborku, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy na okres 4 lat nieruchomości tj. działki nr 536/1 o pow. 0,0315 ha obręb Kąty Rybackie; działki 537/1 o pow. 0,3328 ha obręb Kąty Rybackie; części działki 537/4 o pow. 0,1410 ha obręb Kąty Rybackie wraz z częścią budynku sanitarnego o powierzchni dzierżawionej 100,9 m2; części dz. nr 537/6 o pow. 0,0369 ha obręb Kąty Rybackie, na której posadowiona jest pompownia ścieków oraz stanowisko odbioru nieczystości, części działki nr 787/23 o pow. 0,1434 ha obręb Kąty Rybackie, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z obsługą ruchu turystycznego – turystyki wodnej oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 4 lat nieruchomości tj. działki nr 536/1 o pow. 0,0315 ha obręb Kąty Rybackie; działki 537/1 o pow. 0,3328 ha obręb Kąty Rybackie; części działki 537/4 o pow. 0,2393 ha obręb Kąty Rybackie wraz z częścią budynku sanitarnego o powierzchni dzierżawionej 100,9 m2; części dz. nr 537/6 o pow. 0,0369 ha obręb Kąty Rybackie, na której posadowiona jest pompownia ścieków oraz stanowisko odbioru nieczystości, części działki nr 787/23 o pow. 0,1434 ha obręb Kąty Rybackie, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z obsługą ruchu turystycznego – turystyki wodnej
 17. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
 18. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
 19. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy
dr Marcin Owsiński

 
Twój adres IP to:   100.26.176.111
Twój HOST to:   ec2-100-26-176-111.compute-1.amazonaws.com

 

Dodaj komentarz

Pola wymagane, sa oznaczone symbolem *

*

code