Sesja Rady Gminy Sztutowo – 28 październik (sesja zdalna)


28 października 2021 roku (czwartek) o godz. 08.00 w trybie zdalnym odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy Sztutowo.

Szczegóły obrad w rozwinięciu.

 

 

 
 

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz.1372) oraz art. 15zzx ust.1 ustawy z dnia 31 marca 2020r o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2020r, poz. 568 ) zwołuję:

XXXII SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO
na dzień 28 października 2021 r. na godz. 8:00
która odbędzie się w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Zgłaszanie wniosków formalnych( interpelacja, zapytanie, wniosek).
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021 Szkoły Podstawowej im. Pamięci Ofiar Stutthofu w Sztutowie w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów oraz realizacji nadzoru pedagogicznego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 1 roku nieruchomości gruntowej położonej w Łaszce.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat części nieruchomości gruntowych położonych w Sztutowie i w Kątach Rybackich.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat części nieruchomości gruntowej położonej w Kątach Rybackich.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat części nieruchomości gruntowej położonej w Sztutowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat części nieruchomości gruntowej położonej w Sztutowie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat części nieruchomości gruntowej położonej w Sztutowie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej stanowiącej j własność Gminy Sztutowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 561 o pow. 0.0203 ha obręb Sztutowo, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr GD2M/00051716/0 Sądu Rejonowego w Malborku, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Sztutowo na 2021 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2021-2024.
 16. Informacja Wójta Gminy Sztutowo o złożonych oświadczeniach majątkowych przez osoby do tego zobowiązane.
 17. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Sztutowo o złożonych przez Radnych oświadczeniach majątkowych.
 18. Informacja Wojewody Pomorskiego o złożonych oświadczeniach majątkowych przez Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy Sztutowo.
 19. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
 20. Sprawozdanie działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
 21. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
dr Marcin Owsiński

 
Twój adres IP to:   3.230.154.90
Twój HOST to:   ec2-3-230-154-90.compute-1.amazonaws.com

 

Dodaj komentarz

Pola wymagane, sa oznaczone symbolem *

*

code